Tankonderhoud

Hoewel de installatiecomponenten steeds beter geconstrueerd worden en nagenoeg onderhoudsvrij zijn, kunnen wij servicewerkzaamheden uitvoeren waarbij waarbij die installatie-onderdelen gecontroleerd worden die periodiek onderhoud vragen. 

Periodiek onderhoud voor bovengrondse tanks, zij het beperkt, is verplicht gesteld op grond van de daarvoor geldende regelgeving.

Tanks dienen na plaatsing/installatie overeenkomstig hetgeen in de PGS omschreven
periodiek gecontroleerd dan wel geïnspecteerd te worden. Het uitvoeren van dergelijke
tankinspecties behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.
Voor de jaarlijks verplichtgestelde controles voor KIWA gekeurde tankinstallaties kunnen wij
een concurrend service-abonnement aanbieden te denken aan b.v. de volgende onderdelen:

  1. controle kathodische bescherming
  2. water-/bezinksel controle
  3. peilbuis monitoring
  4. controle vloeistofdichte verharding (PBV-verklaring)
  5. milieuschade verzekeringen (financiële zekerheidsstelling tanks)
  6. controle en onderhoud verplicht gestelde blusmiddelen
  7. controle van lekdetektie apparatuur

Alle bij de tankinstallatie behorende KIWA certificaten met controle-meetrapporten worden
door ons verzameld en bijgehouden in een logboek welke bij de installatie aanwezig is en
direct aan de afdeling handhaving van de gemeente dan wel provincie ter inzage ter
beschikking gesteld kan worden.

 

 

installatiebus

leidingwerk